Uchwały Właścicieli

W Y K A Z
Uchwał Właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej „Carska Droga” w Warszawie

 

Uchwała nr z dnia

Uchwała dotyczy

Kwalifikacja
publikacji

1/2011
24.05.2011r.
Wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Czumy15, Kossutha 10 oraz Kossutha12. POBIERZ >>
2/2011
11.06.2011r.
Uchwalenia Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicach Czumy 15, Kossutha 10 oraz Kossutha 12 w Warszawie. POBIERZ >>
3/2011
11.06.2011r.
Ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na okres 01.07.2011 - 31.12.2011r.  
4/2011
11.06.2011r.
Przyjęcia od właścicieli lokali zbioru danych osobowych niezbędnych do administrowania (zarządzania) częścią wspólną nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. POBIERZ >>
5/2011
11.06.2011r.
Dostarczania korespondencji do skrzynki pocztowej (lokatorskiej) lokalu. POBIERZ >>
6/2011
11.06.2011r.
Przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Czumy 15, Kossutha 10 oraz Kossutha 12 w Warszawie, powstałych w okresie od 11.04.201 r. do 30.06.2011r. POBIERZ >>
7/2011
11.06.201 r.
Ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. POBIERZ >>
8/2011
11.06.201r.
Przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów mediów. POBIERZ >>
9/2011
11.06.2011r.
Ustalenia elementów części wspólnej nieruchomości. POBIERZ >>
10/2011
11.06.2011r.
Naliczania odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na koszty zarządu nieruchomością. POBIERZ >>
11/2011
23.11.2011r.
Powołania Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”. POBIERZ >>
12/2011
23.11.2011r.
Organizacji ruchu po drodze wewnętrznej, przebiegającej przez nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”.  
13/2011
23.11.2011r.
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu posiadania nieruchomości.  
14/2011
23.11.2011r.
Budowy altany śmietnikowej przy budynku Kossutha 12.  
15/2011
23.11.2011r.
Dostosowania lokalu socjalno-gospodarczego, stanowiącego część wspólną nieruchomości, na lokal administracyjny Wspólnoty.  
16/2011
23.11.2011r.
Dostosowania lokalu, stanowiącego część wspólną nieruchomości, na lokal socjalno-gospodarczy.  
17/2011
23.11.2011r.
Wynajmu części wspólnych nieruchomości. POBIERZ >>
18/2011
23.11.2011r.
Dodatkowej opłaty od Właścicieli oraz Najemców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, którzy w zamieszkiwanym lokalu dokonali przestawienia ściany osłonowej na zewnętrzną krawędź loggii i dokonali przestrzennego połączenia loggii z pokojem.  
19/2011
23.11.2011r.
Zasad wynagradzania członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. POBIERZ >>
20/2012
31.03.2012r.
Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Wspólnoty w okresie od 24 maja 2011r. do 31 grudnia 2011r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.  
21/2012
31.03.2012r.
Ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz uchwalenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2012.  
22/2012
31.03.2012r.
Uzupełnienia Uchwały nr 9/2011, dotyczącej ustalenia elementów części wspólnej nieruchomości. POBIERZ >>
23/2012
31.03.2012r.
Zmiany w załączniku do Uchwały nr 7/2011 „Regulamin rozliczania kosztów mediów”.  
24/2012
31.03.2012r.
Ustalenia stawek opłaty od Właścicieli oraz Najemców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, którzy w zamieszkiwanym lokalu dokonali przebudowy ściany osłonowej na zewnętrzną krawędź loggii i dokonali przestrzennego połączenia loggii z pokojem.  
25/2012
31.03.2012r.
Zamiany funkcji lokali stanowiących część wspólną nieruchomości oraz zmiany wartości zadań.  
26/2012
31.03.2012r.
Zmiany Uchwały nr 14/2011 dotyczącej budowy altany śmietnikowej przy budynku Kossutha 12.  
27/2012
31.03.2012r.
Zmiany Uchwały nr 19/2011 dotyczącej zasad wynagradzania członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.  
28/2012
20.09.2012r.
Zmiany w „Planie gospodarczo – finansowym na 2012 rok”, załączniku do Uchwały Nr 21/2012 z 31.03.2012r.  
29/2013
2.03.2013r.
Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Wspólnoty w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.  
30/2013
2.03.2013r.
Ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz uchwalenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2013.  
31/2013
2.03.2013r.
Wprowadzenia zmian w dokumentach Wspólnoty. POBIERZ >>
32/2013
2.03.2013r.
Upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia głosowań w sprawie likwidacji zrzutów odpadów domowych kanałami zsypowymi w budynkach Kossutha 10 i Czumy 15 oraz zamknięcia dostępów do tych kanałów zsypowych. POBIERZ >>
33/2013
2.03.2013r.
Wynagrodzenia członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. POBIERZ >>
34/2013
2.03.2013r.
Wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”. (Uchwała nie głosowana ze względu na brak kandydatur) POBIERZ >>
35/2013
2.03.2013r.
Zmiany uchwały nr 24/2012 z 31 marca 2012 r. w sprawie stawek opłaty od Właścicieli oraz Najemców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, którzy w zamieszkiwanym lokalu dokonali przebudowy ściany osłonowej na zewnętrzną krawędź loggii i dokonali przestrzennego połączenia loggii z pokojem. POBIERZ >>
36/2014
1.03.2014r.
Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Wspólnoty oraz sprawozdania gospodarczo-finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za ten okres. POBIERZ >>
37/2014
22.03.2014r.
Ustalenia wysokości opłat na fundusz remontowy oraz uchwalenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2014. POBIERZ >>
38/2014
1.03.2014r.
Zmian w uchwałach Wspólnoty Mieszkaniowej. POBIERZ >>
39/2014
22.03.2014r.
Upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia procedur legalizacji, organizacji oraz realizacji miejsca ozn. PC15 stałego postoju samochodów na terenie nieruchomości gruntowej Wspólnoty „Carska Droga". POBIERZ >>
40/2014
22.03.2014r.
Upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia procedur legalizacji, organizacji oraz realizacji miejsca ozn. PK12 stałego postoju samochodów na terenie nieruchomości gruntowej Wspólnoty „Carska Droga". POBIERZ >>
41/2014
22.03.2014r.
Zmiany i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”. POBIERZ >>
42/2014
22.03.2014r.
Dodatkowej opłaty od Właściciela lub Najemcy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, który w lokalu dokonał przestawienia ściany osłonowej na zewnętrzną krawędź loggii i przestrzennie połączył loggię z pokojem POBIERZ >>
43/2014
22.03.2014r.
Ustanowienia wynagrodzeń Członków Zarządu Wspólnoty. POBIERZ >>
44/2015
7.03.2015r.
Przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu Wspólnoty w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za ten okres. POBIERZ >>
45/2015
7.03.2015r.
Uchwalenia Planu gospodarczo-finansowego na rok 2015.  
46/2015
7.03.2015r.
Zmiany i uzupełnienia Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej. (Uchwała nie głosowana ze względu na brak zgłoszeń kandydatur)  
47/2015
7.03.2015r.
Dodatkowej opłaty, związanej z powiększeniem powierzchni Lokalu mieszkalnego, uzyskanym przez przestawienie ściany osłonowej pokoju na zewnętrzną krawędź loggii i przestrzenne połączenie loggii z pokojem. POBIERZ >>
48/2015
7.03.2015r.
Zmian w dokumentach Wspólnoty Mieszkaniowej. POBIERZ >>
49/2015
7.03.2015r.
Zmiany w dokumencie Wspólnoty Mieszkaniowej. POBIERZ >>
50/2015
7.03.2015r.
Ustanowienia wynagrodzeń Członków Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej.
 
51/2015
31.05.2015r.
Wprowadzenia zmiany w Statucie Wspólnoty Mieszkaniowej
„Carska Droga”
POBIERZ >>
52/2016
5.03.2016r.
Przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu Wspólnoty w
okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz udzielenia
Zarządowi absolutorium za ten okres.
 
53/2016
5.03.2016r.
Ustalenia opłat na fundusz remontowy oraz uchwalenia
Planu gospodarczo - finansowego na rok 2016.
 
54/2016
5.03.2016r.
Ustanowienia „Regulaminu korzystania z mediów oraz Odprowadzania odpadów komunalnych we Wspólnocie Mieszkaniowej ”Carska Droga” POBIERZ >>
55/2016
9.04.2016r.
Wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga” POBIERZ >>
56/2016
5.03.2016r.
Ustanowienia wynagrodzeń Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.  
57/2017
10.03.2017r.
Sprawozdania z działalności Zarządu Wspólnoty w roku 2016, sprawozdania gospodarczo-finansowego za okres od1 stycz. 2016r. do 31 grud. 2016r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za ten okres  
58/2017
10.03.2017r.
Planu gospodarczo-finansowego na rok 2017.  
59/2017
10.03.2017r.
Zmian w dokumentach Wspólnoty.
 
POBIERZ >>
60/2017
10.03.2017r.
Zobowiązania Zarządu do przeprowadzenia głosowań w sprawie likwidacji zrzutów odpadów domowych kanałami zsypowymi w klatkach budynków Kossutha 10 i Czumy 15.  
61/2017
10.03.2017r.
Ustanowienia wynagrodzeń Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.